അമ്മയെന്ന അറിവ്

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

സത്യത്തെ അവലംബിച്ചുംധർമ്മത്തിൽ ജീവിച്ചും സങ്കൽപ്പങ്ങളെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ തളച്ചും ദീർഘകാല നൈര്യന്തരത്തിൽ താൻ സങ്കല്പിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാക്കിയും അമ്മ അന്തക്കരണത്തിൽ കൊളുത്തി വെച്ച ഒരു അറിവിന്റെ ജ്വാലയുമായാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനി മുതൽ മരണം വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

എന്റെ അമ്മ സങ്കൽപ്പിച്ച ആ സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന വഴികളിൽ കഴിക്കാനുള്ള ധാന്യമണികളിൽ
എന്റെ പേര് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്…

എന്റെ അമ്മ കുറിച്ച് വെച്ചത് ആർക്കും എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിനീക്കാനാവില്ല…

ഞാൻ പണിയെടുത്താലും പണി എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പണം മുടക്കിയാലും മുടക്കിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ മാതാവിന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ
എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള യാനങ്ങളും എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അന്നവും
സുനിശ്ചിതമാണ്…

ആ ഒരു അറിവ്
സ്നേഹമായി…
കാരുണ്യമായി…
നന്മയായി…
എന്റെ അകക്കാമ്പിൽ പതിക്കുമാറ്
കഷ്ടതകളുടെയും യാതനകളുടെയും ലോകങ്ങൾ എന്ന്
ബാഹ്യജനങ്ങൾക്കു തോന്നുമ്പോഴും
ആ കാരുണ്യത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും
അറിവുകൾ കൊരുത്തുവെച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ അറിവുമായി
ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിൽ…
അതിന്റെ സ്മൃതിമണ്ഡപങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സ് നമിക്കുമെങ്കിൽ…
ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമോ?
എന്റെ ജീവിതം അഭിശപ്തമാകുമോ?
ഞാൻ വേദനിക്കുമോ?
ഞാൻ ദുഖിക്കുമോ?

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in മറ്റുള്ളവ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s