ധ്യാനവും ഓജസ്സും

സ്വാമിജി തളിപ്പറമ്പില്‍

സത്യം പറയുക, കോപിക്കാതിരിക്കുക, ആദ്ധ്യാത്മപ്രവണമായിരിക്കുക, ശാന്തമായിരിക്കുക, സദ്‌വൃത്തനിരതമായിരിക്കുക ഇവ ചെയ്യുന്ന ആളിനു ഓജസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുകയാല്‍ ജരാനരകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നിത്യരസായനങ്ങള്‍ ആണെന്ന് ആയുര്‍വേദം പറയുന്നു.

ഒജസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാടു കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാറുണ്ട്.

ഓജസ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട്.
ധ്യാനം ഓജക്ഷയകരം ആണെന്ന് വാഗ്ഭടാചാര്യന്‍.
ഓജക്ഷീയേത ക്രോധക്ഷുത്ധ്യാനശോകശ്രമാദിഭി:
കാരണം, ധ്യാനിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ വിഷയലോകങ്ങളില്‍ നിന്നു സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്‍വലിച്ചു കയറിയിരുന്നാല്‍ സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയമായ മനസ്സ് മിഥ്യാചാരങ്ങളായ കല്‍പ്പനകള്‍ ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ ഓജസ്സ് ക്ഷയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.
അതുകൊണ്ട്, ധ്യാനം പരിശീലിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല.
അത് ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
അത് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്.
അങ്ങനെയല്ലാതെ വന്നാല്‍ ഊര്‍ജ്ജം നഷ്ടപ്പെടും.
ഒരാള്‍ ഇരുന്നിട്ടു കണ്ണടച്ചാല്‍ വിഷയത്തെ ആയിരിക്കും ധ്യാനിക്കുന്നത്.
ഭഗവദ്ഗീത മൂന്നാം അദ്ധ്യായം ആറാം ശ്ലോകത്തില്‍ പറയുന്നു:

കര്‍മ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ
യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരന്‍
ഇന്ദ്രിയാര്‍ത്ഥാന്‍ വിമൂഢാത്മാ
മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ.

അത് ഓജസ് ക്ഷയിക്കുന്ന പണി ആണ്.
അതുപോലെ ക്രോധം, വിശപ്പ്, ശോകം, അതിയായ ശ്രമം എന്നിവയും ഓജക്ഷയം ഉണ്ടാക്കും.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആത്മീയത, ആയുര്‍വേദം and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s