അന്തക്കരണശുദ്ധി

Swamiji Maharaj at Sivagiri

Swamiji Maharaj at Sivagiri

വിശുദ്ധാന്തക്കരണത്തില്‍ ഭഗവാന്‍ തന്നെ നിറഞ്ഞു വിളങ്ങും…
അന്തക്കരണം വിശുദ്ധമാകാന്‍ ആദ്യം നിര്‍ഭയരാകുക…
ഭയചകിതരായിട്ടാണ് അന്തക്കരണം വിശുദ്ധമല്ലാതെയാകുന്നത്…
ഒന്നിനെയും ഭയക്കരുത്…
ഭയക്കേണ്ടത് തന്റെ വാസനകളെ മാത്രമാണ്…
അവന്‍ മാത്രമേ ശത്രുവായി കയറി വരുകയുള്ളൂ…

പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മങ്ങളും
അതിന്‍റെ ഫലങ്ങളും
അതിലെ വാസനകളും
ശത്രുവായി നില്‍പ്പുണ്ട്…
അത് ഒരു പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് പോയിക്കിട്ടും…
പൂര്‍ണ്ണ നിര്‍ഭയരാകുക….
നിര്‍ഭയം മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്കു പോകൂ…
ഭയത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് അന്തക്കരണത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും…

വിശുദ്ധാന്തക്കരണന്‍റെ അന്തക്കരണത്തില്‍ നിന്ന് ഗീതയും വ്യാസനും വസിഷ്ഠനും ഒക്കെ ഒഴുകും…
അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാന്‍ ഒന്നേയുള്ളൂ…
അന്തക്കരണത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുക…
എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
എല്ലാ അറിവും
എല്ലാ ലോകവും
വിശുദ്ധാന്തക്കരണത്തില്‍ ആവശ്യം പ്രതി തെളിഞ്ഞു വരും…
ആവശ്യമില്ലാത്തത് അവിടെ നിന്നും മറഞ്ഞു കൊള്ളും…
മിഥ്യാചാരന്‍ ആവില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക…
അവന്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ഉന്നതം ആവുകയും ചെയ്യും…

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആത്മീയത and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s