പുരോഗതി

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

എത്ര ആശുപത്രികൾ വളർന്നു എന്നുള്ളതല്ല
എത്ര ആശുപത്രികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു
എന്നുള്ളതാണ് പുരോഗതി.

അവയവങ്ങൾ മാറ്റി വെയ്‌ക്കുന്നതിലല്ല,
അവയവങ്ങൾക്ക് കേടു വരാതിരിക്കുന്നതിലാണ്
ശാസ്ത്രപുരോഗതി.

എത്രമാത്രം പോലീസ് സൈന്യം വളർന്നു എന്നുള്ളതല്ല,
എത്ര കണ്ട് ഭരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല,
എത്ര കണ്ട് ഭരണം ഇല്ലാതിരുന്നു
എന്നുള്ളതാണ് ഭരണരംഗത്തെ വളർച്ച !

ഈ അവബോധം
ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ
നല്ല തന്തയ്‌ക്കും തള്ളയ്‌ക്കും പിറന്നവൻ നാട് ഭരിക്കണം.
അവൻ ഭരിക്കാനല്ല വരുന്നത്,
സ്നേഹിക്കാനാണ് വരുന്നത്.
ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനാണ് വരുന്നത്.
അറിവുള്ളവൻ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
അറിവില്ലാത്തവൻ കയറി നിരങ്ങുമ്പോൾ
ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും.

ഭരണാധികാരിക്ക്,
മാനവചേതനയെ മഹാമൂല്യങ്ങളിലേക്ക്‌ വളർത്തുന്ന
ചോദനയുണ്ടാവണം.
അതില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആരോഗ്യജീവനം, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s