ക്ഷേത്ര വിശ്വാസം

SWAMI NIRMALANANDA GIRI MAHARAJ OF KERALA

SWAMI NIRMALANANDA GIRI MAHARAJ OF KERALA

വൈചിത്ര്യം എന്നു പറയെട്ടെ,

ഭരണാധികാരികൾ പോലും നികുതി കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്ത്.
അതായത് ഭരണാധികാരിക്ക് പോലും സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധത ഇല്ല ഈ രാജ്യത്ത്.
എന്നാൽ ആചാരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധത ഉള്ളതു കൊണ്ട്‌
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ അതേ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മടി കാണിക്കുന്നില്ല!

അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ന്
ഭരണാധികാരിയുടെയും തന്ത്രിയുടെയും
രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയും മതമേലധ്യക്ഷൻമാരുടെയും
അന്യസമുദായങ്ങളിൽ പെട്ടവരുടെയും
അന്യമതങ്ങളിൽ പെട്ടവരുടെയും
അന്യജാതികളിൽ പെട്ടവരുടെയും
ഒക്കെ ചർച്ചാവിഷയമായി മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു ഭക്തജനം കൊണ്ടു വന്നിടുന്ന ധനം
അവിടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ
ആർക്കും ആ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വരികയില്ല.

ഒരു വർഷത്തെ തന്ത്രിയുടെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷത്തെ ശാന്തിക്കാരന്റെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷത്തെ കമ്മറ്റിക്കാരുടെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷത്തെ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷം അതിൻറെ പടിക്കൽ കച്ചവടത്തിനു ലേലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടകരായി വരുന്നവരുടെ കൈയിൽ നിന്നുള്ള കാശ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിലെ വരുമാനങ്ങളും
ഒക്കെ അനവരതം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്,
അത് തിന്നു മുടിച്ചു തകർക്കുന്ന ഇവരുടെ ചിന്തകളിൽ
അവരെത്തന്നെ തകർക്കുന്ന ചിന്തകൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത്.

ഇവർ ഓരോരുത്തരും ആ ക്ഷേത്രത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ, ഇവർ കഴിച്ച അന്നത്തെയാണ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്.
നിരീശ്വരവാദിയും ഈശ്വരവാദിയും ഭരണാധികാരിയുമെല്ലാം ഏതൊരു ശക്തിയെ കച്ചവടമായി വെച്ചാണോ ഈ പണം സമാഹരിക്കുന്നത്,
അതിൽ നിന്നും എത്ര എടുത്തു കൊണ്ടാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്‌
അതിന്റെ പങ്കായി ഇവരിൽ എത്ര പേർ എത്ര രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി,
ഇതിൽ എത്ര പേർ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ പടച്ചോറ് വാങ്ങി തിന്നു,
ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതെ, അതിലെ അന്നം ഉണ്ണാതെ, അതിൽ ആരാധിക്കാതെ, പങ്കില്ലാതെ, അതിൽ നിന്നു മാറി നിന്നിട്ട്,
അതിലേക്കു പോകുന്ന മന്ത്രി,
തൊഴാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നവൻ,
അവൻ നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ,
അതിന്റെ കമ്മറ്റിക്കാർ പറയുന്ന,
ഓരോ ജാതിയും പറയുന്ന,
ഓരോ മതവും പറയുന്ന,
ഇവരൊക്കെ അവിടെ ചെന്നു ഉണ്ടും തിന്നും സുഖിച്ചും
അവിടുത്തെ അത്താഴത്തിൽ കൈയ്യിട്ടു വാരിയും
അവിടുത്തെ പ്രസാദത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പലതും അടിച്ചു മാറ്റിയും,
അതിൻറെ പടിക്കൽ കച്ചവടം നടത്തടിയും ജീവിക്കുമ്പോൾ,
അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തനും
ആ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾഅവൻ അവൻറെ അന്നത്തെ ആണ് എതിർക്കുന്നത്.

ആ അന്നത്തെ ഇന്ന് എതിർക്കുമ്പോൾ,
എതിർത്ത അന്നം കൊണ്ടാണ്
നാളെ തൻറെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്
എന്ന് ഒരുവനും ഓർക്കുന്നില്ല.

ഞാൻ തന്നെ എതിർക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് എൻറെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള അന്നം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നു വന്നാൽ
അത് എൻറെ ദുഃഖമാണ്,
ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖമല്ല.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, രാഷ്ട്രീയം, വിശ്വാസം, സമൂഹം and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s