നിയമം വേറെ, നീതി വേറെ

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

നിയമം വേറെ, നീതി വേറെ.

നിയമത്തിനിടയില്‍ നീതിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കരുത്.

നിയമവും നീതിയും – നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നിയമവും നീതിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും ഒരു പോലെയല്ല നിയമം.

നാട്ടുകാരുടെ ജാതിക്കനുസരിച്ച്, മതത്തിനനുസരിച്ച്, വര്‍ഗ്ഗത്തിനനുസരിച്ച്, ഇന്നാട്ടിലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

എന്തിനാണ്, ഈ ജനാധിപത്യത്തില്‍, ഇത്രയും പരിഷ്കൃതലോകത്ത്, ഇത്രയും ഉയര്‍ന്നിടത്ത്, നിയമത്തെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്?

അങ്ങനെയൊരു നിയമം നീതിയെ തരുമോ?

നിങ്ങള്‍ പരിഷ്കാരികള്‍ അല്ലേ?

തനിക്കൊരു വ്യത്യസ്തനിയമം ഉള്ളതു കൊണ്ടുള്ള സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും, തനിക്കു നിയമത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന സുഖം കാരണം, മറ്റവനു നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവനു കൂടെ നീതി ലഭിക്കണം എന്ന്, ആ ആനുകൂല്യം പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ഇല്ല.

അപ്പോള്‍ നിയമവും നീതിയും എല്ലാക്കാലത്തും രണ്ടാണ്.

സ്വജനപക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചല്ല വിവക്ഷ. അതിനു നിയമവും നീതിയും ഒന്നാക്കിയാലും അതുകൊണ്ട് ഇതു വ്യാഖ്യാനിച്ചു മാറ്റും. അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്.
എഴുതിവെച്ചനിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

പവിത്രമായ ഭരണഘടന എന്നു പറയപ്പെടുന്ന, ഏതു തൊട്ടു സത്യം ചെയ്യുന്നുവോ ആ സാധനം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ സമമായി കാണുന്നതല്ല.

നിയമം വേറെ, നീതി വേറെ.

കേള്‍ക്കാത്തവനൊന്നും ഭൂമിയില്‍ പറയാന്‍ അവകാശമില്ല.
കേള്‍ക്കാത്തവന്‍ പറയുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി വരണ്ടുപോകുന്നത്.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in രാഷ്ട്രീയം, സമൂഹം and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s