ദുര്‍നിഗ്രഹമാണ് ഈ മനസ്

എത്ര ക്ലേശിച്ചാലും പിടിച്ചടക്കാന്‍ വയ്യാത്ത ഒന്നാണ് മനസ്സ്.

മനസ്സാണ് മുഴുവന്‍ നന്മകളുടെയും കാരണം. മുഴുവന്‍ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം.

ഏതു സംസ്കൃതിയാണോ, ഭൌതികദ്രവ്യങ്ങളെ, ഭൌതികശരീരത്തെ പഠിച്ചിട്ട്, അതിന് അതീതമായ, സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്‌, തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തോടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും എല്ലാ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളിലും, സമസ്തകര്‍മ്മകലാപങ്ങളിലും നിരന്തരമായി സ്വന്തം മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്നിനെയും നിരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അവന്‍ മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

ആദ്ധ്യാത്മികസാധന ആരംഭിക്കുന്നതു തന്നെ ഇവിടെയാണ്.

എത്രത്തോളം നിങ്ങള്‍ സ്വന്തം മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ, എല്ലാ വിചാരങ്ങളും മനസ്സ് കലര്‍ന്ന് മനസ്സോടു കൂടിയാണ് വരിക. മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവന്‍റെ വിചാരങ്ങള്‍ മാത്രമേ സത്യവാക്കാകുകയുള്ളൂ. ഹിതമാവുകയുള്ളൂ.

അപരനെയും അപരവിഷയങ്ങളെയും ദര്‍ശിച്ചിട്ടാണ് വാക്കുകള്‍ വരുന്നതെങ്കില്‍, തിരുത്താന്‍ വേണ്ടിയായിരിക്കും ജന്മങ്ങളെല്ലാം. അനേകജന്മങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോലും അതു തിരുത്തിയെടുക്കാനാകുകയുമില്ല.

ദുര്‍നിഗ്രഹമാണ് ഈ മനസ്സ്.

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, അഷ്ടാവക്ര, മനസ്സ് സമൂഹം and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s