ലക്ഷ്യം മാര്‍ഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കില്ല

SWAMI NIRMALANANDA GIRI MAHARAJ

SWAMI NIRMALANANDA GIRI MAHARAJ

മാര്‍ഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും രണ്ടാവില്ല. നിങ്ങള്‍ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യം മാര്‍ഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാര്‍ഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും രണ്ടായാല്‍ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷ്യം മാര്‍ഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കും. ഇത് പാശ്ചാത്യദര്‍ശനമാണ്. ഭാരതീയദര്‍ശനമല്ല.

പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്ന വാക്യം അതാണ്‌ – ലക്ഷ്യം മാര്‍ഗ്ഗത്തെ സാധൂകരിക്കും.

പക്ഷെ ഭാരതീയന്റെ ദര്‍ശനം ഇതല്ല. ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഹിംസാത്മകവും മറ്റുള്ളതുമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ ചേതനയില്‍ വരുന്ന പരിണാമം ലക്ഷ്യത്തില്‍ നിങ്ങളെ എത്തിക്കില്ല.

അഹിംസാത്മകമായ പരമമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ഹിംസാത്മകമായതും പരിമിതമായതും ആയ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗത്തെ നിങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍, ആ ഹിംസാവേളയില്‍ നിങ്ങളുടെ മസ്തുളംഗത്തിനും നിങ്ങളുടെ കോശകോശാന്തരങ്ങള്‍ക്കും, അവയുടെ സംവേദനക്ഷമത മൂലം സ്വമേധയാ വരുന്ന പരിണാമങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ആ ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്തിക്കില്ല.

ഇതാണ് ഭാരതീയന്റെ ദര്‍ശനം. ഈ ദര്‍ശനത്തില്‍ ലക്ഷ്യവും മാര്‍ഗ്ഗവും രണ്ടല്ല.

മാര്‍ഗ്ഗലക്ഷ്യങ്ങള്‍ രണ്ടല്ല – ഒന്നാണ്.

💖 നിര്‍മ്മലാനന്ദം

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s