അമൃതാനന്ദത്തിന്റെ അരുമക്കിടാങ്ങളോട്

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

അളവറ്റ ആനന്ദത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഗുരുവും ഗുരുവിന്റെ ലോകവും. അളക്കാനാവാത്ത യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ, അളക്കാനാവാത്ത അനുഭവത്തിന്റെ, അളക്കാനാവാത്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ, അപരിമേയ ലോകം.

അമൃതത്തിന്റെ അരുമക്കിടാങ്ങളോട്, ഋഷികുലം സദാ സർവ്വദാ അജ്ഞാപിക്കുന്നതും, അപേക്ഷിക്കുന്നതും, അളവറ്റ ഈ അമൃതത്വത്തിന്റെ ലോകങ്ങളിലേക്കെത്തൂ ആസ്വദിക്കൂ എന്നാണ്.

എത്ര ജന്മങ്ങള്‍, എത്ര കർമ്മകലാപങ്ങള്‍, തേടിയത് മറന്നു ജീവിച്ച നിമിഷങ്ങള്‍, ആനന്ദം തേടി അലഞ്ഞു, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാന്‍ കിട്ടിയ എല്ലാ മുഹൂർത്തങ്ങളെയും അളന്നു നശിപ്പിച്ചവര്‍.

ജന്മത്തിന്റെ വ്യഥപൂണ്ടു നടക്കുമ്പോള്‍, അളന്നു ദുഖിച്ച പട്ടികകള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളാണ്.

അളക്കാനാകാത്ത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാന്‍ അമൃതാനന്ദത്തിന്റെ അരുമാക്കിടാങ്ങളാവാന്‍ കോശകോശാന്തരങ്ങളെ ആനന്ദം കൊണ്ട് സേചനം ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദിഷ്ഠവീര്യന്മാര്‍ ആകുക. ഗുരുവിന്റെ ഗൗരവം അതാണ്‌.

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in മറ്റുള്ളവ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s