അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തി

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ് - അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തി

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ് – അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തി

സ്ത്രൈണഭാവങ്ങളില്‍ ഏറിയ കൂറും പുരുഷന് അപ്രാപ്തമാണ്.
പുരുഷഭാവങ്ങളില്‍ ഏറിയ കൂറും സ്ത്രീയ്ക്ക് അപ്രാപ്തമാണ്.

പുരുഷനായി ജനിച്ചവനില്‍ സ്ത്രൈണഭാവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ട്.
സ്ത്രീയായി ജനിച്ചവളില്‍ പുരുഷഭാവങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും.

അപര്യാപ്തത എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അതൃപ്തിയുമുണ്ട്.
തൃപ്തി ഉണ്ടാകാന്‍ അപര്യാപ്തമായ വസ്തുവിന്‍റെ ലഭ്യത അനിവാര്യം.

ഒരുവന്‍ തൃപ്തനാകണമെങ്കില്‍ അപര്യാപ്തമായ, അപ്രാപ്തമായ വസ്തുവിന്‍റെ ലഭ്യത അനിവാര്യമാണ്.

💙 അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തി ആണ് സുഖം 💙

പരിണാമത്തിന്‍റെ അമരത്തു നില്‍ക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയങ്ങളെല്ലാം അപ്രാപ്തമായ വസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മറ്റു മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നും സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും അവനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും ഇതു തന്നെ. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അവന്‍ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തിയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതില്‍ സ്ത്രീപുരുഷഭേദമൊന്നുമില്ല.

അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തി ആണ് സുഖം. പക്ഷെ, അപ്രാപ്തത്തെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന സുഖം അതു ലഭ്യമാകാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോളും ഇല്ല, ലഭ്യമാകുമ്പോളുമില്ല എന്നത് അതിന്‍റെ വിരോധാഭാസം.

ഒരു പുരുഷനും പുരുഷനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രൈണമായ ആനന്ദം തന്നില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. മുടി നീട്ടിവളര്‍ത്തിയും സ്ത്രൈണത ചലനത്തിലും ശബ്ദത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഒക്കെ അനുകരിച്ചുമൊന്നും അപ്രാപ്തം പ്രാപ്തമാകില്ല.

സ്ത്രീയായി ജനിച്ച ഒരുവള്‍ക്കും പൌരുഷത്തിലേക്ക് ഉയരാന്‍ ആവില്ല. പുരുഷന്‍റെ കെട്ടും മട്ടും വേഷവിധാനങ്ങളും ഭാവഹാവാദികളുടെ അനുകരണവും കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കും അപ്രാപ്തം പ്രാപ്തമാകില്ല.

💛ജ്ഞാനം കൊണ്ടു പൂര്‍ണ്ണമായവനില്‍ അത് സംഭവിച്ചേക്കാം💛

അല്ലാത്ത മനുഷ്യരില്‍ തന്നിലെ പൌരുഷത്തിന്, തന്നിലെ സ്ത്രൈണതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ വിപരീതഗുണമുള്ള മറ്റൊരാളുമായുള്ള ചേര്‍ച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തി, പൂര്‍ണ്ണത സാധ്യമാകൂ. അങ്ങനെയല്ലതെയുള്ള ചേര്‍ച്ചകളുടെ ഫലവും അതൃപ്തിയാകും. അപ്രാപ്തത്തിന്‍റെ പ്രാപ്തത്തിനായി മാനവന്‍ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുനടക്കുകയും ചെയ്യും.

ശൈവശാക്തേയഭാവങ്ങളുടെ സമ്യക്കായ ചേര്‍ച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ മാനവന് പൂര്‍ണ്ണത കൈവരിക്കാന്‍ ആകൂ. ആ ചേര്‍ച്ചയിലൂടെ സംതൃപ്തരായ, പൂര്‍ണ്ണരായ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സംജാതരാക്കി, സംതൃപ്തരായി ജീവിക്കാന്‍ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു ദാമ്പത്യസങ്കല്പത്തിനു മാത്രമേ മാനവന്‍റെ ജീവിതത്തെ ഉദാത്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കൂ.

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ആരോഗ്യജീവനം, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s