മന ഏവ മനുഷ്യാണാം

എന്തിനാണ് ആദ്ധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പഠിച്ചത്?
അതില്‍ ആധ്യാത്മികത ഇല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടാന്‍.

എന്തിനാണ് ഗുരുവിനെ തേടിയത് ?
ഗുരു ഇല്ല, എന്നറിയാന്‍.

ചിരന്തനമായ സത്യം ഏകമാണന്നും,
അത് തന്നെയാണ് ഗുരുവായും,
കൃഷ്ണനായും, വിഷ്ണുവായും,
ക്രിസ്തുവായും, മനുഷ്യനായും,
ചെടിയായും, എല്ലാമായും വിരാജിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മില്‍ ഒന്നിലും
ഭേദമില്ലെന്നു തിരിച്ചറിയാന്‍,
ബോധം ഏകമാണന്ന
സത്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കാന്‍,
അത് മനസ്സിലാക്കി തരാന്‍
ഇതിനൊന്നും കഴിയില്ലെന്നറിയാനാണ്
അവയൊക്കെ പഠിച്ചത്.
കഴിയുമെന്നറിയാന്‍ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍,
അതില്‍ മമത ഉണ്ടാവും.
മമത ഉണ്ടായാല്‍ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ
പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും..

ഇതുവരെ നമ്മെ പറ്റിച്ചതെല്ലാം
പ്രിയാപ്രിയങ്ങള്‍ ആണ്.
രാഗദ്വേഷങ്ങള്‍ ആണ്.
വ്യക്തിയോടുള്ള രാഗം കൊണ്ട്
വിഷയങ്ങളോടുള്ള രാഗം ഉണ്ടായി. വിഷയങ്ങളോടുള്ള രാഗം കൊണ്ട്
വ്യക്തികളോട് രാഗം ഉണ്ടായി.
ഇങ്ങനെ രാഗപങ്കിലമായി തീര്‍ന്നതാണ്
എല്ലാ കുഴപ്പവും.
ഉത്തരവാദി നമ്മള്‍ മാത്രമാണ്.

നമുക്ക് വെളിയില്‍ വേറൊരാള്‍ക്ക്
നമ്മുടെ യാതൊരു ദുഖത്തിലും പങ്കില്ല.
നമ്മുടെ യാതൊരു സുഖത്തിലും പങ്കില്ല.
സുഖദുഃഖങ്ങള്‍ നമ്മുടെ കല്‍പ്പിത
ആവശ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്….

നിർമ്മലാനന്ദം അഷ്ടാവക്രഗീത.. (2010)

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in മറ്റുള്ളവ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s