ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ¦ SHIVA MAHIMNA STOTRAM

ശ്രീ പുഷ്പദന്തകൃതം ശിവമഹിമ്നാ സ്തോത്രം.

ബ്രഹ്മലീനനായ പരമപൂജ്യ മഹാരാജ് ശ്രീ കാശികാനന്ദഗിരി സ്വാമികളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ ആധാരമാക്കി, നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി സ്വാമിജി ജിജ്ഞാസുക്കളോട് സംവദിക്കുന്നു.

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 1 : https://www.youtube.com/watch?v=70Ih3tyq4Wg

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 2 : https://www.youtube.com/watch?v=urCg9mSHvgk

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 3 : https://www.youtube.com/watch?v=qsiv2N-XAig

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 4 : https://www.youtube.com/watch?v=HoszFw499CU

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 5 : https://www.youtube.com/watch?v=Uu7xhzZYwrk

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 6 : https://www.youtube.com/watch?v=UDemeuY5q-U

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 7 : https://www.youtube.com/watch?v=qfoasA3gqWc

ശിവമഹിമ്നാസ്തോത്രം ഭാഗം 8 : https://www.youtube.com/watch?v=kFQTQC05ImU

Youtube Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLMvgOrdHD8bkjR33y_hsLWrd1dxha7QTw

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, വീഡിയോകള്‍ ¦ Videos and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s