ഈശ്വരദര്‍ശനം സാധ്യമാണോ?

ഈശ്വരദര്‍ശനം സാധ്യമാണോ?

സാധ്യമാണ്.

അരൂപിയായ ഈശ്വരന്‍ അരൂപിയായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ആകാനാണ്.

“കര്‍ത്തും അകര്‍ത്തും അന്യഥാ കര്‍ത്തും സമര്‍ത്ഥഃ ഈശ്വരഃ” – ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക.

ചെയ്യാന്‍, ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍, വേറൊരു തരത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ളയാളാണ് ഈശ്വരന്‍. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തില്‍ വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഈശ്വരനെ കാണാം.

മറ്റെന്തിനോടും സംവദിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഭംഗിയായി ഈശ്വരനോട് സംവദിക്കാം. ഒറ്റക്കാര്യമേ വേണ്ടൂ, ഹൃദയ വിശുദ്ധി മാത്രം. വൃത്തികള്‍ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയവിശുദ്ധി മാത്രമേ ഈശ്വരാനുഭാവത്തിന് വേണ്ടൂ.

“ഹൃദയത്തില്‍ വിശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുക, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈശ്വരനെ ദര്‍ശിക്കാം”

തീര്‍ച്ചയായും കാണാം. ശങ്കയേ വേണ്ട!

Advertisements

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, ഉപനിഷത്തുകള്‍, മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to ഈശ്വരദര്‍ശനം സാധ്യമാണോ?

  1. bineesh kp says:

    ” വൃത്തികള്‍ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയവിശുദ്ധി മാത്രമേ ഈശ്വരാനുഭാവത്തിന് വേണ്ടൂ….”

    എന്താവാം ഈ വൃത്തികൾ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s