മോക്ഷം എന്നാല്‍ മോചനം

മോക്ഷം എന്നാല്‍ മോചനം.

ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള മോചനമല്ല മോചനം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മോചനം.
ജനനവും മരണവുമൊന്നുമല്ല മോചനം.

മോചിക്കാത്തത് ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുമല്ല. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ, ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അവയുമായുള്ള എന്റെ മനസ്സിന്‍റെ ചേര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് മോചനം.

ഒരു വസ്തു യാദൃശ്ചികമായി എന്നിലേക്ക്‌ വന്നു ചേരുമ്പോള്‍ അതെടുത്തു പൂര്‍ണ്ണമനസ്സോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാനും ഒരു വസ്തുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാനും രണ്ടു തലത്തിലുള്ള ഞാനാണ്.

എനിക്കു കയ്യില്‍ കിട്ടിയ ഒരു വസ്തു എന്റെ അടുക്കല്‍ ഉള്ളവനും മറ്റൊരുവനും ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നുന്ന മനസ്സാണ് എന്റേതെങ്കില്‍ ആ വസ്തുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മോചിതനാണ് ഞാന്‍.

അത് ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍പ്പോലും എന്റേതെന്നെ മമതയില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ ആ വസ്തുവാല്‍ ബന്ധിതനാണ് ഞാന്‍…

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in അറിവ്, അഷ്ടാവക്ര and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s