അന്നമാണ് ആരോഗ്യം

അന്നത്തില്‍ തുടങ്ങി അന്നത്തില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതയാത്രയില്‍ ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നവര്‍,

1. അന്നത്തെ നിന്ദിക്കരുത് – വേണ്ടാ എന്ന് പറയരുത്
2. അന്നം ഉപേക്ഷിക്കരുത്
3. അന്നം ധാരാളം ഉത്പാദിപ്പിക്കണം

About Anthavasi

The Indweller
This entry was posted in മൊഴിമുത്തുകള്‍ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s