രാമായണത്തിലെ രാമന്‍

“ഈ ലോകമെല്ലാം നിന്നില്‍ വസിക്കുന്നു
നീ ഈ ലോകത്തില്‍ വസിക്കുന്നു
ബ്രഹ്മരൂപിയായ നീ സര്‍വ്വവ്യാപകനാണ്”

രാമായണം പഠിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പ് ഈ രാമനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു പഠിക്കുകയാണെങ്കില്‍ വളരെ മെച്ചമാണ്.

വാല്മീകി രാമായണം ഇരുപത്തിനാലായിരം ശ്ലോകങ്ങളില്‍ രചിക്കുമ്പോള്‍, രാമന്‍റെ ആഗമനത്തിനു മുന്‍പുള്ള, രാമനാമത്തെ , അതിന്‍റെ മാഹാത്മ്യത്തെ ഒക്കെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുവാന്‍ കാരണമായി തീരുന്നത് നാല് പ്രസിദ്ധ ശാപങ്ങള്‍ ആണ്.
മഹാവിഷ്ണുവിന് സനല്‍കുമാരന്‍റെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭൃഗുവിന്‍റെ , വൃന്ദയുടെ, ദേവദത്തന്‍റെ ഒക്കെ ശാപം ലഭിച്ചിട്ടാണ് രാമന്‍ മനുഷ്യനായി വന്നത്. ഇതില്‍ വലിയൊരു ലക്ഷ്യവും ഈശ്വരന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്ത് പ്രതികരണവും ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നവനാണ്, കര്‍ത്തും, അകര്‍ത്തും, അന്യഥാ കര്‍ത്തും സമര്‍ഥനായ ഈശ്വരന്‍ – ചെയ്യാന്‍, ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍, മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍, കഴിവുള്ളവന്‍ – അതാണ്‌ ഭാരതീയ ചിന്തയില്‍ ഈശ്വര നിര്‍വ്വചനം.

അത്രയും കഴിവുകളോട് കൂടിയ രാമന്‍ തനിക്കു വന്ന ഒരു ദുരിതം എങ്കിലും മാറ്റാന്‍ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അത് അനുഭവിക്കുന്നതിലുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് – ജീവിതത്തില്‍ എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങള്‍ മനുഷ്യനായി തീരുമ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്നൂ, അതനുസരിച്ചാണ് ഒരുവന്‍ പാകപ്പെടുന്നത്.

ദുഖങ്ങളുടെ ഹേതു, സ്വരൂപം, ഫലം, ഇവയെ ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍, ഫലചിന്തനത്തില്‍ ഓരോ ദുഖവും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്.
ഓരോ സുഖവും നമ്മുടെ പുണ്യത്തെ ചിലവാക്കി തീര്‍ക്കുന്നതാണ്.

മനസ്സുള്‍പ്പെടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ശോഭനമാകുന്നത് സുഖത്തിലും, അശോഭനമാകുന്നത് ദുഖത്തിലും ആണ്. എല്ലാ ദുഃഖവും പൂര്‍വ്വപാപങ്ങളില്‍ നിന്നും,
എല്ലാ സുഖവും പൂര്‍വ്വ പുണ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ആണ്.

എത്രമാത്രം പാപം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതാണ്‌ ദുഃഖം കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള്‍ കൂടുതല്‍ ഉയരുന്നത് എന്ന് പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

വനവാസവും ക്ലേശവും മനുഷ്യനായി വന്ന ഈശ്വരന്‍ അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ, എങ്ങനെയാണ് ശാപഗ്രസ്തമായ പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നത്, അതുപോലെ മനുഷ്യന്‍ അവന്‍റെ മുന്നിലേക്ക്‌ വരുന്ന ക്ലേശസഹസ്രങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ തകരാതിരിക്കാന്‍ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് രാമായണം.

നിര്‍മ്മലാനന്ദം

നിര്‍മ്മലാനന്ദം

Advertisements
Posted in അറിവ്, രാമായണം | Tagged , , , , , | Leave a comment

അഹൈതുകീഭക്തി

18222278_1476160625737831_5319746860305644357_n

അനിശ്ചിതത്വത്തെ അറിയാതെ, തനിക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോഴാകും അറിയാതെ അടി വരുന്നത്.
വീഴാന് പാകത്തിന് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയോ മടലോ തെങ്ങിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട്‌ തെങ്ങിന്റെ കീഴേ നിന്ന് പുളയുമ്പോഴാവും തേങ്ങാ തലയില് വീഴുന്നത്!
 
ഉണക്കത്തേങ്ങയില്ല, മടലും ഇല്ല. ഉടയതമ്പുരാന് തീരുമാനിച്ചാല് എന്താണ് നടക്കാത്തത്? ഏതു തേങ്ങയാണ് വീഴാത്തത്? ഇല്ലാത്ത തെങ്ങിലെ ഇല്ലാത്ത തേങ്ങ വരെ വീഴും. പിന്നെയാണോ?
 
“കര്ത്തും അകര്ത്തും അന്യഥാ കര്ത്തും സമര്ത്ഥഃ ഈശ്വരഃ”
 
ഈശ്വരനിര്വ്വചനം അതാണ്‌.
 
കര്ത്തും സമര്ത്ഥഃ – ചെയ്യാന് സമര്ത്ഥന്.
അകര്ത്തും സമര്ത്ഥഃ – ചെയ്യാതിരിക്കാന് സമര്ത്ഥന്.
അന്യഥാ കര്ത്തും സമര്ത്ഥഃ – വേറൊന്നായി ചെയ്യാന് സമര്ത്ഥന്.
 
ആതുകൊണ്ട് ഒരേയൊരു പണിയേ പറ്റൂ.
 
“അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാഃ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം” എന്നറിഞ്ഞ് “സർവധർമാൻപരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ”
 
യാതൊരു ജനങ്ങള് അന്യചിന്ത കൂടാതെ എന്നെ ധ്യാനിച്ച്‌ എന്നെത്തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നുവോ സദാ മനസ്സ് എന്നില് ഉറപ്പിച്ചവരായ അവരുടെ യോഗക്ഷേമങ്ങളെ ഞാന് വഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സകല ധര്മ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എന്നെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാന് നിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളില് നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, നീ വ്യസനിക്കേണ്ട!
 
നിഷ്കാമവും നിഷ്കളങ്കവും നിര്വ്വികല്പ്പവുമായ ഭക്തി. അഹൈതുകീഭക്തി. മറ്റൊന്നു കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടില്ല
 
“ഭഗവാനേ, നിന്നിലുള്ള അഹൈതുകീഭക്തി, അത് എന്നില് നിന്ന് എടുത്തു കളയാതിരിക്കണം. ഈ ലോകത്തു നിന്നിലുള്ള ഭക്തി ഒന്നു മാത്രം മതി എനിക്ക്, മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല” എന്നു പ്രാര്ത്ഥിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് പൊരുളായി. അരുളുമായി.
 
പൊരുളില്ലെങ്കില് അരുളില്ല
 
അതാണ്‌ ഗീതയുടെ മര്മ്മരം.
അതാണ്‌ സുവിദിതമായ യജ്ഞസങ്കല്പ്പം.
 
[യോഗഃ അപ്രാപ്തസ്യ പ്രാപണം; ക്ഷേമഃ തദ്രക്ഷണം. പ്രാപിക്കാത്ത വസ്തുവിന്റെ പ്രാപ്തിയാണ് യോഗം. പ്രാപിച്ച വസ്തുവിന്റെ രക്ഷണം ക്ഷേമം]
Posted in അറിവ്, ഭഗവദ്ഗീത, മറ്റുള്ളവ | Tagged , , , | Leave a comment

പുരോഗതി

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

എത്ര ആശുപത്രികൾ വളർന്നു എന്നുള്ളതല്ല
എത്ര ആശുപത്രികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു
എന്നുള്ളതാണ് പുരോഗതി.

അവയവങ്ങൾ മാറ്റി വെയ്‌ക്കുന്നതിലല്ല,
അവയവങ്ങൾക്ക് കേടു വരാതിരിക്കുന്നതിലാണ്
ശാസ്ത്രപുരോഗതി.

എത്രമാത്രം പോലീസ് സൈന്യം വളർന്നു എന്നുള്ളതല്ല,
എത്ര കണ്ട് ഭരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല,
എത്ര കണ്ട് ഭരണം ഇല്ലാതിരുന്നു
എന്നുള്ളതാണ് ഭരണരംഗത്തെ വളർച്ച !

ഈ അവബോധം
ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ
നല്ല തന്തയ്‌ക്കും തള്ളയ്‌ക്കും പിറന്നവൻ നാട് ഭരിക്കണം.
അവൻ ഭരിക്കാനല്ല വരുന്നത്,
സ്നേഹിക്കാനാണ് വരുന്നത്.
ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനാണ് വരുന്നത്.
അറിവുള്ളവൻ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
അറിവില്ലാത്തവൻ കയറി നിരങ്ങുമ്പോൾ
ഇതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും.

ഭരണാധികാരിക്ക്,
മാനവചേതനയെ മഹാമൂല്യങ്ങളിലേക്ക്‌ വളർത്തുന്ന
ചോദനയുണ്ടാവണം.
അതില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല.

Posted in അറിവ്, ആരോഗ്യജീവനം, മൊഴിമുത്തുകള്‍ | Tagged , , , | Leave a comment

ക്ഷേത്ര വിശ്വാസം

SWAMI NIRMALANANDA GIRI MAHARAJ OF KERALA

SWAMI NIRMALANANDA GIRI MAHARAJ OF KERALA

വൈചിത്ര്യം എന്നു പറയെട്ടെ,

ഭരണാധികാരികൾ പോലും നികുതി കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്ത്.
അതായത് ഭരണാധികാരിക്ക് പോലും സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധത ഇല്ല ഈ രാജ്യത്ത്.
എന്നാൽ ആചാരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധത ഉള്ളതു കൊണ്ട്‌
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ അതേ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മടി കാണിക്കുന്നില്ല!

അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ന്
ഭരണാധികാരിയുടെയും തന്ത്രിയുടെയും
രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയും മതമേലധ്യക്ഷൻമാരുടെയും
അന്യസമുദായങ്ങളിൽ പെട്ടവരുടെയും
അന്യമതങ്ങളിൽ പെട്ടവരുടെയും
അന്യജാതികളിൽ പെട്ടവരുടെയും
ഒക്കെ ചർച്ചാവിഷയമായി മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു ഭക്തജനം കൊണ്ടു വന്നിടുന്ന ധനം
അവിടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ
ആർക്കും ആ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വരികയില്ല.

ഒരു വർഷത്തെ തന്ത്രിയുടെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷത്തെ ശാന്തിക്കാരന്റെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷത്തെ കമ്മറ്റിക്കാരുടെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷത്തെ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷം അതിൻറെ പടിക്കൽ കച്ചവടത്തിനു ലേലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ വരുമാനവും
ഒരു വർഷം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടകരായി വരുന്നവരുടെ കൈയിൽ നിന്നുള്ള കാശ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിലെ വരുമാനങ്ങളും
ഒക്കെ അനവരതം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്,
അത് തിന്നു മുടിച്ചു തകർക്കുന്ന ഇവരുടെ ചിന്തകളിൽ
അവരെത്തന്നെ തകർക്കുന്ന ചിന്തകൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത്.

ഇവർ ഓരോരുത്തരും ആ ക്ഷേത്രത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ, ഇവർ കഴിച്ച അന്നത്തെയാണ് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്.
നിരീശ്വരവാദിയും ഈശ്വരവാദിയും ഭരണാധികാരിയുമെല്ലാം ഏതൊരു ശക്തിയെ കച്ചവടമായി വെച്ചാണോ ഈ പണം സമാഹരിക്കുന്നത്,
അതിൽ നിന്നും എത്ര എടുത്തു കൊണ്ടാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്‌
അതിന്റെ പങ്കായി ഇവരിൽ എത്ര പേർ എത്ര രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി,
ഇതിൽ എത്ര പേർ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അവിടുത്തെ പടച്ചോറ് വാങ്ങി തിന്നു,
ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതെ, അതിലെ അന്നം ഉണ്ണാതെ, അതിൽ ആരാധിക്കാതെ, പങ്കില്ലാതെ, അതിൽ നിന്നു മാറി നിന്നിട്ട്,
അതിലേക്കു പോകുന്ന മന്ത്രി,
തൊഴാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നവൻ,
അവൻ നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ,
അതിന്റെ കമ്മറ്റിക്കാർ പറയുന്ന,
ഓരോ ജാതിയും പറയുന്ന,
ഓരോ മതവും പറയുന്ന,
ഇവരൊക്കെ അവിടെ ചെന്നു ഉണ്ടും തിന്നും സുഖിച്ചും
അവിടുത്തെ അത്താഴത്തിൽ കൈയ്യിട്ടു വാരിയും
അവിടുത്തെ പ്രസാദത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പലതും അടിച്ചു മാറ്റിയും,
അതിൻറെ പടിക്കൽ കച്ചവടം നടത്തടിയും ജീവിക്കുമ്പോൾ,
അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തനും
ആ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾഅവൻ അവൻറെ അന്നത്തെ ആണ് എതിർക്കുന്നത്.

ആ അന്നത്തെ ഇന്ന് എതിർക്കുമ്പോൾ,
എതിർത്ത അന്നം കൊണ്ടാണ്
നാളെ തൻറെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്
എന്ന് ഒരുവനും ഓർക്കുന്നില്ല.

ഞാൻ തന്നെ എതിർക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് എൻറെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള അന്നം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നു വന്നാൽ
അത് എൻറെ ദുഃഖമാണ്,
ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖമല്ല.

Posted in അറിവ്, രാഷ്ട്രീയം, വിശ്വാസം, സമൂഹം | Tagged , , , , | Leave a comment

വൈകാരികസാക്ഷരത

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

“അല്ലിയും നാമ്പും മുറിച്ചൊന്നൊന്നായ് പരീക്ഷിച്ചാൽ
ഫുല്ലപുഷ്പത്തിൻ മുഗ്ദ്ധസൗരഭമകന്നുപോം
ചെന്തീജ്ജ്വാലയിലെരിച്ചമ്ലശോധനം ചെയ്‌താൽ
കാന്തിയൊക്കെയും മങ്ങി കരിയായ്ത്തീരും വജ്രം”
 
എം പി അപ്പന്റെ വരികളാണിവ.
 
ഒരുവന് ഒരു പൂവ് പറിച്ച് ഇത് പൂവിന്റെ ജനി, ഇത് കേസരം, ഇത് കാലിക്സ്, ഇത് കൊറോള, ഇത് സ്റ്റെയ്മന്സ്, ഇത് പിസ്റ്റില്, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങള് അടര്ത്തി മാറ്റി പഠിക്കുമ്പോള് ഒരുതരം ബൌദ്ധികമായ വികാസം അവനില് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും.
പക്ഷെ പൂവിന്റെ സമഗ്രത മനുഷ്യമനസ്സില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആനന്ദം അവന് നഷ്ടപ്പെടും.
 
ആയിരം പൂക്കള് പറിച്ച് ഇങ്ങനെ അപഗ്രഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്,
അതെല്ലാം അവന്റെ മസ്തിഷ്കത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്,
പൂവ് അവനില് പിന്നീട് ഒരു വൈകാരികതലവും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുക പോലും വേണ്ട.
 
നൂറു ശരീരങ്ങള് അറുത്തു മുറിച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരുവന്
അതിന്റെ സമഗ്രതയില് ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരികത കിട്ടാന് പ്രയാസമാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷരത ഇന്നില്ല.
 
ഒരു ശലഭവും ഒരു കുഞ്ഞുമായി സംവദിക്കുമ്പോള്
കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന അറിവുകള് ആന്തരികമാണ്‌.
ശലഭത്തെ കീറിമുറിച്ചു പഠിച്ചാല്
ആ അറിവുകള് ഉണ്ടാകില്ല, കിട്ടില്ല.
Posted in അറിവ്, മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , , , | Leave a comment

അധർമ്മം…മൗനം…

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

🌹 അധർമ്മം സടകുടഞ്ഞു നില്ക്കുമ്പോൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നത് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. 🌹
കൗരവരാജസദസിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലേക്ക് പാഞ്ചാലിയെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ദുശ്ശാസനൻ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഉന്നതകുലജാതയായ, ഉത്തമോത്തമയായ ആ പാഞ്ചാലി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹനോടും, കൃപാചാര്യരോടും, ശല്യരോടും, ദ്രോണരോടുമൊക്കെയായി കേണപേക്ഷിച്ചു :
“ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. രാജകന്യകയാണ്. രജസ്വലയാണ്. ഏതു രാഷ്ട്രമീമാംസയനുസരിച്ചാണ് എന്നെ ഇവിടെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്?”
“എന്റെ ഭർത്താവ്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ആദ്യംതന്നെ അടിമയായതാണ്. സ്വയം അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ അടിമയാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതു രാജനീതിയാലാണുള്ളത്?”
“നിങ്ങൾ ഈ അധർമ്മത്തെ തടയൂ”
മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്ന ഭീഷ്മാദികളുടെ മുഖത്തു നോക്കി ആ സതീരത്നം പറഞ്ഞു.
നോക്കൂ…
അധർമ്മം സടകുടഞ്ഞു നില്ക്കുമ്പോൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നത് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നീചമായ പ്രവർത്തിയാണ്.
മഹാഭാരതയുദ്ധാന്ത്യത്തിൽ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദു:ഖിക്കുന്ന ഭീഷ്മരുടെ മനോമുകുരത്തിലേക്കു കടന്നുവന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രമായിരിക്കണം ഈ ദ്രൗപദീവസ്ത്രാക്ഷേപം.
അതുകൊണ്ടുതന്നെയാവണം ഭീഷ്മർ യുധിഷ്ഠിരനു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നു:
“വിജനമായ രാജവീഥിയിൽ രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ സുന്ദരിയും സർവ്വാലങ്കാരഭൂഷിതയുമായ ഒരു യോഷിത്ത് ഏകയായി വിശ്രമിച്ചാലും അവളുടെ സ്വത്തിനോ, ജീവനോ, മാനത്തിനോ യാതൊരു ഭംഗവും വരാത്ത രാജ്യം ഉത്തമവും അത് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ഉത്തമനുമാണ്”
ഇതുകേട്ടുനിന്ന പാഞ്ചാലി ഉടൻ ചോദിച്ചു.
“എന്തേ പിതാമഹാ, അന്ന് എൻെ വസ്ത്രാക്ഷേപസമയത്ത് ഇതു മറന്നുപോയത്?”
ഭീഷ്മർ ഉടൻ മറുപടിയും നൽകി:
“അന്നു ഞാൻ ദുര്യോധനന്റെ അന്നം കഴിച്ച്, മനസ്സ് കലുഷിതമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് അമ്പുകളേറ്റ് ആ രക്തമെല്ലാം വാർന്നു പോയതിനാൽ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥൈര്യം വന്നിരിക്കുന്നു”.
“യത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവതാ:” – എന്നുദ്ഘോഷിക്കുന്ന മനുസ്മൃതി നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇത് അത്യപൂർവ്വമായി സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ,
ഇന്ന്,
ആധുനികഭാരതത്തിൽ
ആഭരണമൊന്നുമണിയാതെ,
സുന്ദരിയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കു പോലും,
പകൽ സമയത്തായാൽ പോലും,
വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്കു നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആയിരക്കണക്കിന് ദുര്യോധനന്മാരുടെ ഉരുള വാങ്ങിയുണ്ണുന്ന ഭീഷ്മന്മാർ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നതു കൊണ്ടാവില്ലേ?
അധർമ്മം സടകുടഞ്ഞു നില്ക്കുമ്പോൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നത് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.
💓 നിർമ്മലാനന്ദം 💓
🌹 youtube.com/nirmalanandam 🌹
Posted in അറിവ്, അഷ്ടാവക്ര, മനസ്സ് സമൂഹം, സമൂഹം | Tagged , , | 2 Comments

അവസ്ഥാ പൂജ്യതേ

എവിടെയും അവസ്ഥയെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്.
വ്യക്തിയെയല്ല.
പലപ്പോഴും അവസ്ഥയെ മറന്ന് വ്യക്തി തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവര്‍ പൂജിച്ചതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.

ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോള്‍ ഒരാള്‍ വണങ്ങിയാല്‍,
ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോള്‍ ഒരാള്‍ വണങ്ങിയാല്‍,
ഒരു രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുമ്പോള്‍ ഒരാള്‍ വണങ്ങിയാല്‍,
ഒരു സന്ന്യാസിയെ കണ്ട് വണങ്ങിയാല്‍,
ഒരു പുരോഹിതനെ കണ്ട് വണങ്ങിയാല്‍,
വണങ്ങുന്നത് ആ വ്യക്തിയെയല്ല,
നാമരൂപാങ്കിതമായ ആ വ്യക്തിയെയല്ല, അവസ്ഥയെയാണ് വണങ്ങുന്നത്.
അത് അയാള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ നിത്യദുഃഖത്തിനു കാരണമാകും.

തമിഴ് നാട്ടില്‍ ഒരു കഥയുണ്ട്.
ഒരു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക്‌ ഒരു ആനയെത്തേടി അവര്‍ അന്വേഷിച്ചു പോയി.
കിട്ടിയില്ല.
ആനയെ കിട്ടാതായപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ എല്ലാവരും കൂടെ ആനയ്ക്കു പകരം കുതിരയായാലും മതിയെന്നു തീരുമാനിച്ചു.
കുതിരയെ തപ്പി; കുതിരയേയും എങ്ങും കിട്ടിയില്ല.
അറിയുന്ന ഇടങ്ങളിലെ കുതിരകള്‍ എല്ലാം ഓരോ എഴുന്നള്ളത്തിനൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ്.
അവസാനം കുതിരയുടെ ഏതാണ്ട് രൂപമുള്ള ഒരു കോവര്‍കഴുതയെ സംഘടിപ്പിച്ചു.

കഴുതയെ പട്ടൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച്,
ചന്ദനമൊക്കെ തൊടുവിച്ച്,
മുഖമൊക്കെ നന്നായി എഴുതി,
കുടയോക്കെ ചൂടിച്ച്,
നന്നായി അലങ്കരിച്ച്,
ഒരു ശിവലിംഗം മുകളില്‍ വെച്ച്,
എഴുന്നള്ളിച്ചു.

കുറെ നടന്നപ്പോള്‍,
ആളുകള്‍ വന്നു നമസ്കരിക്കാനും,
ഭക്തിപുരസരം വണങ്ങാനും,
മാലയിടുവിക്കുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി.

കുറെയായപ്പോള്‍ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കഴുത തീരുമാനിച്ചു;
ഇങ്ങനെ പൂജ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഞാന്‍ എന്തിനാണ് ഈ ശിവലിംഗം ചുമക്കുന്നത്?
എനിക്ക് ഇത്രയും പൂജ ലഭിക്കുന്നുവല്ലോ…!

കഴുത ശിവലിംഗം കുടഞ്ഞു താഴെയിട്ടു.
ശേഷം, ജനം അടി തുടങ്ങി!

അവസ്ഥയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന പൂജകള്‍ തന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടമാണ് എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കഴുതകള്‍ മാത്രമാണ് നമ്മള്‍.

സന്ന്യാസത്തെ ഒരാള്‍ പൂജിക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍, സന്ന്യാസി സ്വയം തന്നയാണ് പൂജിക്കുന്നത് എന്ന് ഏറ്റെടുത്താല്‍, അവന്‍ ഈ കഴുതയുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ് പെടുക.

ഒരു ഭരണാധികാരി, താനിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ആരെങ്കിലും പൂജിക്കുന്നതു കണ്ട്, തന്നെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് എന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചാല്‍ അയാളും ഈ കഴുതയുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ആണ് പെടുക.

ഒരു പുരോഹിതനെയോ പുരോഹിതസമൂഹത്തെയോ ആരെങ്കിലും പൂജിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അത് ആ അവസ്ഥയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന പൂജയാണ്.

ഒരാള്‍ അച്ഛനായിരിക്കെ, മക്കള്‍ അച്ഛന്‍ എന്ന അവസ്ഥയെ പൂജിക്കുകയാണ്. അത് നീലാണ്ടന്‍ എന്ന തന്നെ പൂജിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി ഏതെങ്കിലും നീലാണ്ടന്‍ മക്കളോട് കാര്യമില്ലാതെ തട്ടിക്കയറാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍, ചിലപ്പോള്‍ “പോടാ അച്ഛാ” എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും.

എവിടെയും അവസ്ഥയെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്.
വ്യക്തിയെയല്ല.

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Swami Nirmalananda Giri Maharaj

Posted in അറിവ്, മനസ്സ് സമൂഹം, മൊഴിമുത്തുകള്‍ | Tagged , , , | Leave a comment

മനസ്സാക്ഷി

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

സ്വാമി നിര്‍മ്മലാനന്ദഗിരി മഹാരാജ്

ഈശ്വര നിർദ്ദിഷ്ടമാണ് മനസ്സാക്ഷി.
നാല് പ്രാവശ്യം കള്ളം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി പിൻവലിയും.
ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധം നൽകും.
ആ കുറ്റബോധം നിഴലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകും. “വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ശരിയല്ല അവനോടു പോയി മാപ്പു പറയണം” എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കും. പക്ഷെ പറയില്ല.

വീണ്ടും അടുത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിന്റെ കുറ്റബോധം നിഴലിക്കും. അത് മനസ്സാക്ഷിയുടെ വിളിയാണ്.
ഇപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി – ഇവനെ തിരുത്തണോ, വേണ്ടയോ എന്ന്.

രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് വരുമ്പോൾ അൽപ്പം ഭയന്നും വിഷമിച്ചും മനസ്സാക്ഷി ചെറുതായി .ഓർമ്മിപ്പിക്കും. പക്ഷെ പഴയ വേദനയില്ല; പഴയ അറപ്പില്ല; എങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി പതുക്കെ പിൻവലിഞ്ഞു നിന്ന് പറയും.

മൂന്നാമത് തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി ഒന്നും പറയില്ല. അപകടങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ പറയും – “മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പോഴെങ്കിലും തിരുത്തിയാൽ നന്ന്” എന്ന്.

പക്ഷെ “പാപത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് പനി വരില്ല. കാലൊടിയില്ല. പനി വരുത്തുന്നത് വൈറസ് ആണ്” എന്നൊക്കെ സ്വയം പറയും.
അതോടെ മനസ്സാക്ഷി ആത്യന്തികമായി പിൻവലിയും.

നാലാമത്തെ തെറ്റ് മുതൽ അത് ഏഴ് അയൽപക്കത്ത് കാണില്ല.
പിന്നെ മനസ്സാക്ഷി എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല.
അതോടെ തമ്പുരാനുമായുള്ള കൂട്ട് കെട്ടു പോകും.

ആദ്യം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമായുള്ള കരാറാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്.
രണ്ട്, മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോടുള്ള കരാറാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്.
മൂന്ന്, മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനോടുള്ള കരാറാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്.
അത് പിൻവലിക്കുന്നതോടുകൂടി അവൻ പുറത്തായി.
അധഃകൃതനായി.
അവനു അയിത്തം ഉണ്ട്.
അവനെ അടുപ്പിക്കരുത്.
അവന്റെ ശബ്ദം, അവന്റെ പെരുമാറ്റം, അവന്റെ പ്രേരണ, അവന്റെ ഇടപാട്, നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തെ ബാധിക്കും.
ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്.
ധർമ്മനീതികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.
ശ്രുതി ഇങ്ങനെയാണ്.
യുക്തി ഇങ്ങനെയാണ്.
നേർവഴിക്കാണ് ഈ വഴി.
ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുടെ ചിന്തനത്തിൽ സത്യവും അഹിംസയും കൃതജ്ഞതയുമെല്ലാം ഇഴ ചേർത്തെടുക്കാൻ ഏതു ബൗദ്ധിക പ്രതിഭയും വിഷമിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

Posted in അറിവ്, മനസ്സ് സമൂഹം | Tagged , , | Leave a comment

അതിഥി പൂജനം

ഒരു വലിയ കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴോ,
വലിയ സപ്താഹം നടക്കുമ്പോഴോ,
അതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോഴോ,
അതിനിടയില്‍ ആരാലും ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ,
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ, വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍
മറ്റാരെക്കാളും പ്രാധാന്യത്തോടെ അയാളെ പൂജിക്കുന്നതിനാണ്
അതിഥിപൂജനം എന്നു പറയുന്നത്.
തിഥി അറിയിക്കാതെ വരുന്നവന്‍ ആണ് അതിഥി.
അല്ലാതെ അതിഥി എന്നാല്‍ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അല്ല.
അതിഥിയുമായുള്ള ബന്ധം ചീഫ് ഗസ്റ്റ്-ഉം, ചീഫ് ഘോസ്റ്റ്-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല!

“വിളിച്ചവര്‍ കഴിക്കട്ടെ. വിളിക്കാത്തവര്‍ മാറിയിരിക്ക്” – ഇതാണ് ഇന്നത്തെ രീതി.

മുന്‍കൂട്ടി വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞവരെല്ലാം മനുഷ്യരാണ്.
ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ വരുന്നവന്‍ യാദൃശ്ചികനാണ്, ഈശ്വരനാണ്.

പാശ്ചാത്യവും പൌരസ്ത്യവുമായ സംസ്കൃതികള്‍ക്കു തമ്മില്‍ എന്താണു വ്യത്യാസം എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ ഇതാണു വ്യത്യാസം.

ഡഗ്ലസ്സില്‍ താമസിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരന്‍റെ മകന്‍റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുവാന്‍ അച്ഛനും അമ്മയും മകനും ഒക്കെക്കൂടി തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ മുന്നറിയിച്ചല്ലാതെ വന്നവന് അന്ന് താമസിക്കുവാനോ, അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുവാനോ സാധ്യത ഇല്ല. അത് അവരുടെ ഫോര്‍മാലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. “നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങള്‍ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാന്‍ റൂം ഇല്ല”

പത്തു റൂം കാലിയായി കിടക്കുന്നെങ്കിലും മാന്യത എന്നു പറയുന്നത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു വരുക എന്നതാണ്.

അവരുടെ ആ രീതി ഇന്ന് ഇവിടെയും പടര്‍ന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു!

“നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നു വിളിച്ചിട്ട് വരാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നോ” എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇവിടെയും കൂടി വരുന്നു.

സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മക്കള്‍ വരുമ്പോള്‍ പോലും
വിളിച്ചിട്ടു വരണം എന്നു പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട്
നിങ്ങള്‍ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നു പറഞ്ഞു ഞെളിയുന്നതും
ഭാരതീയരാണ്‌ എന്നു പറഞ്ഞു ഞെളിയുന്നതും
രണ്ടും ഒരു പോലെ തെറ്റാണ്.
നിങ്ങള്‍ എന്നേ മതം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പാശ്ചാത്യനാട്ടിലേക്ക്!

വിളിക്കാതെ ചെല്ലുന്നവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന,
യാദൃശ്ചികനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മാനവസംസ്കൃതി
ചന്ദ്രമണ്ഡലസ്ഥിതമായ കലയെ പൂജിക്കുന്നവരില്‍ പൂര്‍ണ്ണമാണ്.

നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ,
മതത്തിന്‍റെ സംഘടിത സ്വഭാവങ്ങളില്‍ പെടാതെ,
കൃത്യമായ നിസ്കാരത്തഴമ്പുകളോടു കൂടിയ
ഒരു ഇസ്ലാമിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക്
നിങ്ങള്‍ കയറിച്ചെന്നു നോക്കുക.
അയാളുടെ ബന്ധുക്കളും വിളിച്ചിട്ടു വന്നവരും ആയവരെക്കാള്‍ മുമ്പേ,
വിളിക്കാതെ വന്നവനെ പൂജിച്ചിട്ടേ അയാള്‍ കഴിക്കൂ.
ഞാന്‍ അളന്നു തൂക്കിയാണ് പറഞ്ഞത്.
നിങ്ങളോടു സംസര്‍ഗ്ഗം പുലര്‍ത്തുകയും,
നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തില്‍ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്‌താല്‍,
പിന്നെ അവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്!

അ… തിഥി…
തിഥി അറിയിക്കാതെ വരുന്നവന്‍.
അവന്‍ പൂജനീയനാണ്.

അതിഥിയെ വര്‍ജ്ജിച്ചാലോ?
ആശ, പ്രതീക്ഷ, സംഗതം, സൂനൃതം, ഇച്ഛ, പൂര്‍ത്തം, പുത്രന്‍, പശു…
എല്ലാം പോകും.
ഇതാണ് ഈ സംസ്കൃതിയുടെ പഠനം.

അതിഥിയെ വര്‍ജ്ജിച്ചാല്‍ ആശകള്‍ സഫലീകൃതങ്ങളാകില്ല.
ലോകത്ത് ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആശ സഫലീകൃതമാകുന്നുവെങ്കില്‍
അതിഥിപൂജനം കൊണ്ടാണ്.
പ്രതീക്ഷകള്‍ നടക്കുന്നുവെങ്കില്‍
അ..തിഥി പൂജനം കൊണ്ടാണ്.
സംഗതമായത്, കയ്യില്‍ കിട്ടിയത്, നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്
അതിഥിപൂജനം കൊണ്ടാണ്.
നല്ല വാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്
അതിഥിപൂജനം കൊണ്ടാണ്.

ചിലര്‍ എത്ര നന്നായി പറയണം എന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ട്‌ പോയാലും വാക്ക് നന്നായിരിക്കില്ല.
ചിലര്‍ എത്ര മോശമായി പറയാന്‍ തുടങ്ങിയാലും വാക്ക് നന്നായിരിക്കും.

ചിലര്‍ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും, യാഗങ്ങളും ഉത്തമമായിത്തീരും.
അതിഥിപൂജനം കൊണ്ടാണ്.

ഇഷ്ടം, പൂര്‍ത്തം, പുത്രന്‍…
ഒരുപാടു സ്വത്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട്‌, മകള്‍ക്കോ, മകനോ, തനിക്കു തന്നെയോ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നു! ഉള്ള മരുന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നു. ഫലമില്ല. ആ നേരത്ത് അതിഥിപൂജനം ചെയ്യുക.

അതിഥിപൂജനം ചെയ്യുന്നവന്, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും…”പശൂശ്ച സര്‍വ്വാന്‍”… എല്ലാം ഉണ്ടാകും…എന്നാണ്‌ ഈ സംസ്കൃതി പറയുന്നത്.

അതിഥി യാദൃശ്ചികനാണ്, ഈശ്വരനാണ്. ❤

Posted in അറിവ്, ആയുര്‍വേദം, ഉപനിഷത്തുകള്‍, മൊഴിമുത്തുകള്‍ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്യത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ

രാമരാജ്യം എന്നത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ സജീവമായ ഒരു സങ്കല്‍പ്പം ആയിരുന്നു.

ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ആദിപ്രഭുക്കന്മാര്‍ അത്തരം ഒരു സങ്കല്‍പ്പത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതു കൊണ്ട് അധികാരഗര്‍വ്വിന്‍റെ മൌനസമ്മതത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് സഞ്ചരിച്ചത്, അഴിമതിയും അക്രമവും പൂഴ്ത്തിവെയ്പ്പും കൊള്ളയും കൊലപാതകവും ഉള്ള ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ അന്തഃക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ്.

ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനപ്പുലരിയില്‍ – അഖണ്ഡഭാരതത്തിന്‍റെയല്ല, ഖണ്ഡഭാരതത്തിന്‍റെ – സ്വാതന്ത്ര്യദിനപ്പുലരിയില്‍….

പാക്കിസ്ഥാന്‍ പോയതു കൊണ്ടു പറഞ്ഞതല്ല. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട.

1947 ആഗസ്ത് പതിനാലാം തീയതി നിങ്ങളുടെ വീരന്മാരായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനികള്‍ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരന്‍ നിങ്ങളുടെ പിച്ചച്ചട്ടിയില്‍ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു സമരവീര്യം കൊണ്ടും നേടിയതല്ല. അതില്‍ അഭിമാനിക്കാനുമില്ല – എന്നെ നിങ്ങള്‍ രാജ്യദ്രോഹിയെന്ന് മുദ്രയടിച്ചാല്‍പ്പോലും. കാരണം സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യപതിയായ ബ്രിട്ടനെ ഓടിച്ചുവെന്ന് അഭിമാനിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്ന വീരന്മാര്‍ക്കു മുമ്പില്‍ പോണ്ടിച്ചേരിയും, ദിയുവും, ദാമനും, ഗോവയും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കുമാരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ക്ക് പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് ജാഥ നയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഈ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം, അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍, ആ പ്രായം ഉണ്ടെകില്‍ അവര്‍ക്ക് ഓര്‍മ്മ കാണും.

ഇന്ത്യയുടെ വിരിമാറു കീറുമ്പോള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ജനത നീങ്ങുമ്പോള്‍,
“ഗാന്ധിയെ പിടിക്കണം
ഉരലിലിട്ടിടിക്കണം
ജിന്നയെ വിളിക്കണം
പാക്കിസ്ഥാന്‍ കൊടുക്കണം”
എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ മുഴങ്ങിയതും ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിരിമാറില്‍ത്തന്നെയാണ്. ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കി പാടിയതല്ല. എന്‍റെ പ്രായത്തിനടുത്തു പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് ഓര്‍മ്മയുണ്ടാകും.

ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുവാനല്ലാതെ സ്നേഹിപ്പിക്കുവാന്‍ നിങ്ങളുടെ നേതൃമന്യന്‍മാര്‍ക്ക് അന്നേ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഇതൊക്കെ നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്തോ!

ഇന്ത്യന്‍ ജനതയെ മതപരമായും ജാതീയമായും വര്‍ഗ്ഗപരമായും ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും രാജനീതി കൈകാര്യം ചെയ്തവരും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകരുമെല്ലാം വിഭജിച്ച്‌ വേര്‍പെടുത്തി തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഞാന്‍ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുന്നു, ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയെന്ന്!

മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന മതവും എന്നേ ഈ രാജ്യത്തോടു വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു!

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തെ ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നത് പരിണിതപ്രജ്ഞനും ക്രാന്തദര്‍ശിയും യോഗിവര്യനും ആയ ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ ജന്മദിനമായാണ്.

ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്കാളേറെ, മനുഷ്യജന്മത്തിന്‍റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ യോഗശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പണിപ്പുരകളില്‍ സൂക്ഷിച്ച് ലോകത്തില്‍ പ്രഘോഷണം ചെയ്ത അഭിനവഭാരതത്തിലെ അത്യുജ്ജ്വല താരകമായ ശ്രീ അരബിന്ദോയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി അരബിന്ദോയെ പോണ്ടിച്ചേരിയില്‍ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന്, ബ്രിട്ടീഷുകാരന്‍റെ തുറുങ്കിലടയ്ക്കുവാനും തൂക്കിലിടുവാനും വരെ ഇന്ത്യന്‍ സമരനായകന്മാര്‍ ശ്രമിച്ച കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ചരിത്രം മറക്കാറായിട്ടില്ല ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിന്.

അന്നും ഇന്നും, ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ കാലം മുതല്‍ ഇന്ത്യയെ വളര്‍ത്തുവാനും ഭരിക്കുവാനും പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ കുതികാല്‍വെട്ടിന്‍റെയും വഞ്ചനയുടെയും ചരിത്രം പേറുന്നുവെന്ന നഗ്നസത്യം ലോകചരിത്രകാരന്മാര്‍ പല രൂപത്തില്‍ പല തരത്തില്‍ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്.

അതിന്‍റെ ബാക്കിപത്രങ്ങള്‍ ഇന്നു തുടരുമ്പോള്‍, അതിന്‍റെ കോലാഹലങ്ങള്‍ പാര്‍ലിമെന്റിലും സമീപത്തും നടക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനത വിറളി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് സമീപകാലഭാരതത്തിന്‍റെ പൈതൃകസ്വത്തായി കാണുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഉചിതവും.

Posted in അറിവ്, മൊഴിമുത്തുകള്‍, വീഡിയോകള്‍ ¦ Videos, സമൂഹം | Tagged , , , , | Leave a comment